مشتريان محترم مي توانند از طریق ایمیل- تلفن وپیام کوتاه همه روزه(حتی روزهای تعطیل) از ساعت 9 صبح الی24 شب با شرکت فنی مهندسی  نور الکترونیک  تماس بر قرار نمایند

 

 

Email: electronicss"fa">                                  

TL FAX:    +98-1144555942                         

Mobile 1: +98-9116255942

Mobile 2: +98-9123012429                  

Mobile 3:+98-9393012429                     

Mobile 4:+98-9378546846

 

 

 


P Save a tree. Don't print this email unless it is really necessary

 

 

 

 

 

 

 

   

 
     
     

 
 
 

 
 

 

best viewed with 1024x768 resolution

 

  nourcity.com © 2002-2006
powered by: amir-salehi